FORMULARZ REKRUTACYJNY

Projekt "Kompetentny i sprawny uczeń miarą sukcesu pracy nowoczesnego nauczyciela.!" sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, realizowany przez Fundację Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS na podstawie umowy NR 323/I/2021 o realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030  w Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dane personalne

Informacje rekrutacyjne

Oświadczenia

Dodatkowe oświadczenia

zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt pt. „Kompetentny i sprawny uczeń miarą sukcesu pracy nowoczesnego nauczyciela.!" realizowany przez Fundację Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS" jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na podstawie umowy NR 323/I/2021 o realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 w Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
dane osobowe podane przeze mnie w związku z ubieganiem się o udział w projekcie są prawdziwe;
wszystkie dokumenty rekrutacyjne, co do treści i informacji w nich zawartych są aktualne na dzień składania formularza rekrutacyjnego do Fundacji Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS - Beneficjenta projektu;
jeżeli w trakcie mojego udziału w projekcie wystąpią okoliczności powodujące zmianę mojego statusu lub inne czynniki, prowadzące w konsekwencji do niekwalifikowania mnie do dalszego udziału w projekcie, poinformuję o tym zdarzeniu Fundację Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS - Beneficjenta projektu;
wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych, udzielenia wsparcia oraz kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach projektu pt. „Kompetentny i sprawny uczeń miarą sukcesu pracy nowoczesnego nauczyciela.!" realizowanego w ramach Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000);
przyjmuję do wiadomości, że podmiotem przetwarzającym dane osobowe, działającym w imieniu i na rzecz Administratora będzie Fundacja Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS - 35-326 Rzeszów 5b/84; tel. 500 048 842,
przyjmuję do wiadomości, iż Administratorem moich danych osobowych, w ramach projektu: „Kompetentny i sprawny uczeń miarą sukcesu pracy nowoczesnego nauczyciela.!" realizowanego w ramach Narodowego Instytutu Wolności - jest Fundacja Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS - pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Projektem