REGULAMIN
REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„ KOMPETENTNY I SPRAWNY UCZEŃ MIARĄ SUKCESU PRACY NOWOCZESNEGO NAUCZYCIELA”.

REGULAMIN

 

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„ KOMPETENTNY I SPRAWNY UCZEŃ MIARĄ SUKCESU PRACY NOWOCZESNEGO NAUCZYCIELA”.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

     1.          Projekt "Kompetentny i sprawny uczeń miarą sukcesu pracy nowoczesnego nauczyciela.!" sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, realizowany przez Fundację Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS na podstawie umowy NR 323/I/2021 o realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030  w Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Okres realizacji Projektu: 01.09.2020 r. – 31.12.2021 r.

     2.          Głównym celem projektu jest: podniesienie świadomości znaczenia kompetencji społecznych wśród 98 młodych nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów sportu i ich znaczeniu dla sektora obywatelskiego z uwzględnieniem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego terenów w woj. podkarpackim w roku szkolnym 2021/2022.

     3.          Projekt jest realizowany na obszarze województwa podkarpackiego. Szczegółowy wykaz gmin na terenie których realizowany jest Projekt, znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 2

Definicje

Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają:

     1.          Projekt – projekt pn. „Kompetentny i sprawny uczeń miarą sukcesu pracy nowoczesnego nauczyciela.!” współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, realizowany przez Fundację Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS na podstawie umowy NR 323/I/2021 o realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030  w Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Okres realizacji Projektu: 01.09.2020 r. – 31.12.2021r.

     2.          Beneficjent realizujący projekt – Fundację Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS z siedzibą w Rzeszów, ul. Zaciszna 5b/84; 35-326 Rzeszów, NIP 8133795936; REGON 381790685; KRS 0000757099.

     3.          Kandydat – osoba aplikująca do udziału w Projekcie spełniająca jednocześnie wszystkie poniższe kryteria dostępu: jest osobą, która:

a.     nie posiada najwyższego stopnia w awansie zawodowym;

b.     nie przekroczyła 10 lat stażu pracy;

c.      zamieszkuje obszar gminy biorącej udział w Projekcie (Załącznik nr 1)

d.     jest nauczycielem wf w szkole podstawowej w klasach 4-8, która znajduje się w gminie zakwalifikowanej do projektu (Załącznik nr 1)

e.      z własnej inicjatywy jest zainteresowana/y podniesieniem kompetencji społecznych.


 

 

     4.          Uczestnik projektu – Kandydat, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie, który spełnia warunki określone w punkcie 3.

     5.          Warsztaty szkoleniowe – szkolenie stacjonarne lub online realizowane w ramach Projektu w obszarze kompetencji społecznych prowadzących do uzyskania umiejętności społecznych przez Uczestnika projektu

     6.          Umowa– dokument określający zasady, zakres i warunki udziału w Projekcie.

     7.          Biuro projektu – biuro rekrutacyjne prowadzone przez Beneficjenta realizującego projekt.

     8.          Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Kompetentny i sprawny uczeń miarą sukcesu pracy nowoczesnego nauczyciela”.

     9.          Strona internetowa – strona www.frumis.org.pl.

 

§ 3

Uczestnik projektu

     1.          Kandydatem może być wyłącznie osoba, która zgłasza się do uczestnictwa w Projekcie z własnej inicjatywy, wypełniła dokumenty rekrutacyjne online na stronie www.frumis.org.pl w zakładce PROJEKT NOWEFIO2021

     2.          Kandydat staje się Uczestnikiem projektu po zakwalifikowaniu go do Projektu.

     3.          Kandydat musi spełniać kryteria kwalifikujące go do udziału w Projekcie w dniu wypełniania ankiety.

 

§ 4

Wymagane dokumenty

     1.          Proces rekrutacji do Projektu realizowany jest wyłącznie w oparciu o dokumenty rekrutacyjne:

a)     Formularz zgłoszeniowy online

 

 

§ 5

Zasady rekrutacji i kwalifikacji Uczestników projektu

     1.          Rekrutacja ma charakter otwarty, powszechny wobec wszystkich osób, które spełniają wymagania zapisane w § 2 ust. 3.

     2.          Warunkiem niezbędnym do udziału w rekrutacji jest spełnienie wymaganych kryteriów oraz wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego online.

     3.          Proces rekrutacji Kandydata prowadzi Biuro projektu i rozpoczyna się w momencie otrzymania formularza online.

     4.          Rekrutacja trwa do końca września. Po jej zakończeniu nauczyciele, którzy zostali zakwalifikowani do projektu zostaną podzieleni na 4 grupy.

     5.          Lista rekrutacyjna rezerwowa zostanie utworzona w przypadku zgłoszenia się liczby Kandydatów przekraczającej przyznany limit.

     6.          Lista rekrutacyjna rezerwowa będzie obejmować Kandydatów, którzy w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej, przed rozpoczęciem szkolenia zastąpią te osoby.

     7.          Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata do udziału
w Projekcie.

     8.          Kwalifikacja Kandydatów będzie prowadzona zgodnie z następującymi zasadami:

spełnienie wymagań formalnych – (§ 2 pkt.3)

     9.          Proces rekrutacji i kwalifikacji Uczestników projektu będzie prowadzony
z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Działania rekrutacyjne wsparte będą kampanią promocyjno-informacyjną.

  10.          Od decyzji o zakwalifikowaniu na listę podstawową lub rezerwową nie przysługuje odwołanie.

§ 6

Warsztaty szkoleniowe

Projekt obejmuje wsparcie w zakresie:

a)   Warsztaty szkoleniowe zakresu kompetencji społecznych z wykorzystaniem aktywności fizycznej (gier i zabaw). Warsztaty będą miały charakter teoretyczno - praktyczny. Beneficjenci w liczbie 98 osób zostaną podzielenie na 4 grupy. Każda grupa weźmie udział w dwóch trwających 4,30 min warsztatach. Warsztaty przeprowadzone zostaną w 4 różnych gminach na terenie woj. podkarpackiego. W przypadku wprowadzenia ograniczeń wynikających z obostrzeń pandemii Covid19 warsztaty będą przeprowadzone na platformie komunikacyjnej. W 2021 zaplanowano 2 cykle szkoleniowe w terminach PAŹDZIERNIK; LISTOPAD/GRUDZIEŃ.

b)  Konsultacje metodyczne – w celu poprawnego wdrażania działań będą odbywać się konsultacje metodyczne za pomocą komunikatorów lub mediów społecznościowych

c)   Konferencja podsumowująca zadanie

 

§ 7

Prawa i obowiązki Uczestnika projektu

     1.          Każdy Uczestnik ma prawo do:

a)   wzięcia udziału w szkoleniach,

b)   otrzymania materiałów szkoleniowych podczas szkoleń,

c)   wzięcia udziału w konsultacjach szkoleniowych

d)   otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w projekcie.

     2.          Każdy Uczestnik zobowiązuje się do:

a)     zapoznania i przestrzegania niniejszego Regulaminu,

b)     przesłania formularza zgłoszeniowego podpisanych,

c)     uczestniczenia w warsztatach szkoleniowych a także potwierdzenia uczestnictwa własnoręcznym czytelnym podpisem na liście obecności.

d)     wypełnienia ankiet i innych dokumentów związanych z realizacją Projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów,

e)     bieżącego (nie później niż 14 dni) informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie,

f)      współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu,

 

§ 8

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

     1.          W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji.

     2.          W przypadku rażącego naruszania przez Uczestnika projektu obowiązków wskazanych w § 7 ust. 2, a także naruszania zasad współżycia społecznego Uczestnik projektu może zostać usunięty z listy uczestników w Projekcie.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

     1.          W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Beneficjent realizujący projekt.

     2.          Beneficjent realizujący projekt zastrzega sobie prawo dokonania zmian treści Regulaminu.

     3.          Regulamin dostępny jest w Biurze projektu i na Stronie internetowej www.frumis.org.pl

     4.          Decyzje Beneficjenta realizującego projekt są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

     5.          Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września  2021 r

 

 

ZAŁACZNIK NR 1.

 

WYKAZ GMIN

Czudec, Komańcza, Leżajsk, Iwierzyce, Czermin, Rakszawa, Majdan Królewski, Zaleszany, Zarszyn, Jasło, Roźwienica, Kuryłówka, Wiśniowa, Sanok, Adamówka, Radomyśl n. Sanem, Przemyśl, Skołyszyn, Lubaczów, Cmolas, Raniżów, Radymno, Tarnowiec, Grodzisko Dolne, Czarna, Krempna, Pysznica, Padew Narodowa, Grębów, Dydnia, Kamień, Baligród, Borowa, Gawłuszowice, Stubno, Lubenia, Laszki, Zaklików, Dębowiec, Wielkie Oczy, Dzikowiec, Domaradz, Frysztak, Nowy Żmigród).


Do pobrania - wersja PDF