W POSZUKIWANIU INSPIRACJI


"W poszukiwaniu inspiracji... aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rozwoju kompetencji psychospołecznych"

W marcu 2023 r. przeprowadzone zostały 3 Festiwale edukacyjno - sportowe Zadanie publiczne pn. "W poszukiwaniu inspiracji... aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rozwoju kompetencji psychospołecznych" realizowane przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

W wydarzeniach wzięłoudział 300 dzieci i młodzieży polskich i ukraińskich. Przeprowadzone zostały: Prelekcje motywacyjne na temat rozwijania pasji i zainteresowań jako formy dbałości o własny rozwój i profilaktyki zachowań ryzykownych

Przeprowadzone zostały:

Prelekcje motywacyjne na temat rozwijania pasji i zainteresowań jako formy dbałości o własny rozwój i profilaktyki zachowań ryzykownych

Warsztaty tematyczne:

  • Warsztaty psychomotoryczne z elementami pedagogiki fascynacji
  • Fitness – warsztaty muzyczno – ruchowe
  • Warsztaty ekspresji artystycznej  z elementami sensoplastyki/hortiterapii
  • Warsztaty socjoterapeutyczne
  • Warsztaty z zakresu treningu kompetencji psychospołecznych
  • Zajęcia sportowo – integracyjne

Rozgrywki w Drewniane

Gry Wielkoformatowe

Każdy z uczestników otrzymał drobne upominki oraz pamiątkowe dyplomy i medale Celem głównym zadania publicznego była realizacja działań na rzecz ochrony dzieci i młodzieży, poprzez organizację zajęć integracyjnych i sportowych oraz rozwój kompetencji psychospołecznych. Zajęcia i warsztaty stanowiły przestrzeń do aktywnego i atrakcyjnego zagospodarowania czasu wolnego z jednoczesnym rozwijaniem kompetencji psychospołecznych dzieci i młodzieży oraz ukierunkowaniu ich zainteresowań na poszukiwanie i rozwijanie pasji, umiejętności, talentów.